nedjelja, 17. travnja 2016.

Standardi struke za terapiju roditelj-dijete po sudskoj odluci

Sud ima pravo očekivati najviše standarde rada psihoterapeuta koji vode terapiju temeljem sudske odluke#.
Stručni rad psihoterapeuta koji pružaju psihoterapiju djeci i obiteljima temeljem sudske odluke zato mora odražavati najviše standarde profesionalne prakse.
Postoje stručne smjernice koje definiraju standarde profesionalne prakse za forenzične psihologe (Specialty Guidelines for Forensic Psychology, 2013) i postoji prijedlog smjernica profesionalnih standarda dobre prakse u vezi s vještačenjima radi odlučivanja o roditeljskoj skrbi pri razvodu roditelja (Patel, & Choate, 2014), ali još uvijek nema predloženih stručnih smjernica za terapeute mentalnog zdravlja koji pružaju usluge terapije prema sudskoj odluci.
Smatram da se to može lako urediti: Stručnjaci mentalnog zdravlja trebaju uvijek pružati usluge na najvišoj profesionalnoj razini struke.
Da vam dijete ima karcinom, zar ne bismo za to dijete tražili NAJBOLJE liječnike i NAJBOLJI mogući tretman koji je dostupan? Zašto bismo išta manje očekivali od psihoterapije? Budućnost djece, njihov zdrav ili nezdrav razvoj, njihov budući uspjeh, borbe i patnja, sve to može ovisiti o kvaliteti usluga psihoterapije koju djeca i njihove obitelji dobijaju. To je ogromna profesionalna odgovornost.
Terapeuti stručnjaci mentalnog zdravlja trebaju svojim klijenitima pružiti upravo onu razinu stručne pomoći koju bi željeli za svoje kćeri i sinove. Za svoju bismo djecu željeli najbolji mogući tretman, bilo da se radi o karcinomu ili psihičkim problemima. Ne bismo trebali pružati manje profesionalnog znanja našim klijenitima, djeci i obiteljima, nego što bismo željeli za svoju djecu i obitelji.
Stručnjaci mentalnog zdravlja, terapeuti bi uvijek trebali pružati usluge prema najvišim standardima struke.
A Sud ima pravo očekivati najviše standarde profesionalne prakse za djecu i roditelje koje Sud uputi na terapiju.

Definiranje kvalitete stručnjaka mentalnog zdravlja

Tijekom niza godina predavao sam kliničku procjenu i planiranje studentima koji su željeli postati psihoterapeuti na master razini. Prije nego što sam osnovao privatnu praksu, radio sam kao psiholog u Children’s Hospital of Orange County gdje sam nadgledao doktorande i postdoktorande kao i druge specijalizante na stažu koji akreditira APA*. Nakon toga sam radio kao Direktor Klinike u centru za procjenu i tretman djece, gdje sam podučavao i nadgledao terapiju za djecu i obitelji koju su provodili pripravnici psiholozi i postdoktorandi koji su vodili tretman djece i koje je prvenstveno upućivao Odjel za skrb o djeci i sustav udomljavanja.
Sljedeći okvir za kliničku procjenu predstavlja profesionalni standard rada koji bih OČEKIVAO od bilo kog studenta kojeg podučavam ili terapeuta kojeg nadgledam, u slučajevima kad, po odluci Suda, pružaju obiteljsku terapiju za ponovnu uspostavu odnosa roditelj-dijete, i taj bi okvir definitivno bio ono što očekujem od stručnog terapeuta koji pruža psihoterapiju djeci i obiteljima temeljem odluke Suda.
Sud i naši klijenti imaju pravo očekivati najviše standarde profesionalne prakse od psihoterapeuta koji temeljem Sudske odluke pružaju usluge psihoterapije djeci i obiteljima, a terapeuti koji temeljem Sudske odluke pružaju usluge psihoterapije djeci i obiteljima trebaju od sebe očekivati da klijentima pruže najvišu razinu kvalitete.

Izvor kliničkih podataka

Terapeuti koji provode terapiju temeljem odluke Suda, da bi riješili sukob roditelj-dijete, trebaju prikupiti dovoljno opsežne kliničke podatke koji su potrebni da bi sebi predočili točnu sliku slučaja koja je potrebna za izradu učinkovitog plana terapije.
Za probleme djeteta i obitelji, dovoljno opsežni klinički podaci tipično uključuju prikupljanje informacija iz sljedećih izvora:
Klinički intervju roditelja: Klinički intervju vodi se sa svakim roditeljem posebno da bi se dobilo viđenje svakog roditelja u odnosu na podatke o povijesti i o simptomima.
Procjena roditelj-dijete: Inicijalna sesija radi procjene, s roditeljem i djetetom koji su klijenti u tretmanu, radi promatranja i provođenja kliničkih provjera individualnog funkcioniranja i dinamike odnosa, uključujući odgovore klijenata na kliničke pokušaje intervencije.
Procjena djeteta: Posebna klinička procjena djeteta koja uključuje kliničke provjere i procjenu djetetova emocionalnog i mentalnog funkcioniranja.
Ostali relevantni izvori: Pregled relevantnih izviješća, dokumenata i kliničkih intervjua s relevantnim ostalim izvorima podataka, poput ostalih članova obitelji.

Pisana konceptualizacija slučaja i plan terapije

Terapeuti koji temeljem Sudske odluke pružaju usluge terapije radi ponovnog uspostavljanja prekinutog odnosa roditelj-dijete, trebaju unutar 4 do 6 tjedana od inicijalnog prijema radi procjene, napisati nalaz procjene slučaja i plan tretmana.

Sadržaj nalaza procjene slučaja treba dokumentirati sljedeće:

·                  Prikaz problema: Kratki uvod u probleme i simptome zbog kojih je potrebna terapija;
·                  Povijest prikazanog problema: Opis nastanka prikazanog problema, njegov razvoj tijekom vremena i težina problema;
·                  Povijest obitelji: Opis postojećih odnosa u obitelji, povijest obitelji i relevantni podaci obitelji iz kojih su roditelji potekli;
·                  Akademska i radna povijest: Opis ponašanja djeteta u školi i djetetova akademskog postignuća i radna povijest roditelja;
·                  Dodatni podaci o povijesti: Opis dodatnih podataka, poput moguće povijesti traume u obitelji (uključujući djetinjstvo roditelja i baka i djedova), povijest alkoholizma ili konzumacije droga u obitelji (uključujući djetinjstvo roditelja i bake i djedove) i povijest psihijatrijskih dijagnoza u obitelji (uključujući širu obitelj). Dodatna relevantna socijalna, pravna i medicinska povijest treba biti dokumentirana.
Jones, K. D. (2010). The unstructured clinical interview. Journal of Counseling and Development, 88, 220-226.
·                  Nalaz procjene slučaja: Simptomi kojima se terapija treba baviti trebaju biti specificirani i treba postojati teorijski utemeljena klinička odluka u vezi s utvrđenim izvorištem postojećih simptoma.
Teorijski okvir koji postavlja organizaciju nalaza procjene slučaja može biti iz bilo koje od šest primarnih škola psihoterapije: psihodinamske, egzistencijalno-humanističke, kognitivno-bihejvioralne, obiteljskih sustava, post-modernog konstrukcionizma, neuro-socijalnog razvoja, ili može biti integrirano više teorijskih modela (predviđena duljina toga nalaza bila bi 1-2 stranice i trebala bi pretpostavljati da čitatelj ima stručnu razinu znanja teorijskih temelja).

Sadržaj plana terapije

Pisani plan terapije treba specificirati skupinu teorijski utemeljenih intervencija tretmana koje su izravno povezane s nalazom procjene slučaja u odnosu na izvorište simptoma.
Pisani plan terapije treba specificirati procjenu vremenskog okvira potrebnog za postizanje rješenja uočenih simptoma, uz potrebno razmatranje varijable u odnosu na utjecaje na tretman koji mogu promijeniti duljinu potrebnog procijenjenog vremena. Pisani plan tretmana treba također dati procjenu prognoze povratka na normalni razvoj i odnose.
Ako procijenjeni vremenski okvir za rješavanje simptoma prelazi šest mjeseci, tad se mora odrediti što se treba postići unutar šest mjeseci, i mora se dokumentira razloge zašto terapija treba biti dulja od šest mjeseci.

Ažuriranje podataka o tijeku terapije

Tijekom terapije, svakih šest mjeseci terapeut treba napisati izviješće o tijeku terapije u kojem će specificirati napredak postignut terapijom do toga trenutka i procijeniti koliko još vremena treba za rješenje problema.
Ako tijekom šest mjeseci terapije nije bilo značajnog poboljšanja, tad se treba dokumentirati prepreke uspješnosti tretmana i definirati prilagodbu intervencija kako bi se premostile te prepreke.
Postoji niz mogućih razloga za neuspjeh u postizanju značajnog poboljšanja tijekom perioda od šest mjeseci:
Neuro-biološka ograničenja. Uključuju ograničavajuće čimbenika iz spektra autizma, prenatalno izlaganja djeteta drogama ili alkoholu, što utječe na kognitivni i na razvoj ponašanja, psihijatrijske smetnje roditelja, poput bipolarnog poremećaja ili shizofrenije, itd. Ove vrste problema prisutnih u inherentnim ograničenjima pozitivnih rezultata tretmana, mogu se očekivati, i tad treba postaviti realistična očekivanja od tretmana.
Propusti terapeuta. Terapeutu mogu nedostajati adekvatna znanja i iskustvo za provođenje terapije, ili je razlog neupsjeha tretmana neusklađenost terapeut-klijent. Moguće je potrebno promijeniti terapeuta.
Pogrešan nalaz procjene. Inicijalni nalaz je moguće bio pogrešan, što je dovelo do intervencija koje su promašile ciljeve u vezi s izvorištem simptoma. Potrebna je revizija nalaza procjene i plana terapije.
Opaska: Istraživanja u području učinkovitosti psihoterapije nalaze da su sve teorijske orijentacije učinkovite (Wampold, 2001). Prema empirijskim istraživanjima, ključni i odlučujući čimbenik učinkovitosti psihoterapije jest da psihoterapeut ima model psihoterapije pri nalazu procjene i da klijent taj model prihvati kao rješenje problema.
Klijent kao čimbenik. Klijent unutar obiteljskog sustava može se opirati ciljevima tretmana, što rezultira usporenim napretkom u tretmanu. Treba specificirati prirodu čimbenika na strani klijenta koji utječu na proces terapije i kako će se terapijske intervencije prilagoditi tim čimbenicima.
Nedostatak vremena. Tretmanom je postignut napredak, ali su problemi složeni, duboko ukorijenjeni i zahtijevaju dulji period vremena da bi ih se riješilo. Ti problemi koji usporavaju napredak tretmana trebaju se utvrditi i dokumentirati skupa s procjenom vremena i prognozom, kao i s čimbenicima koji utječu na prognozu.

Očekivanja od tretmana:

·                  U većini slučajeva sukoba roditelj-dijete, značajni napredak u tretmanu treba se očekivati unutar šest mjeseci terapije.
·                  Od tretmana se treba očekivati da riješi simptome u periodu ne duljem od jedne godine terapije.
·                  Neuspjeh u navedenom treba dokumentirano objasniti kao i razloge zašto terapija nije ispunila očekivanja.
O razvoju djeteta
Razvojne faze u djetinjstvu relativno su kratke i svaka je faza povezana s važnim djetetovim iskustvima i nastankom razvojnih kapaciteta koji se izgrađuju sekvencijalno i kumulativno na temelju ranijih razvojnih sazrijevanja.
Dječje razvojne faze javljaju se u intervalima od tri mjeseca tijekom prve godine živote, u intervalima od šest mjeseci tijekom druge godine života, a nakon toga u intervalima od po dvije godine između razvojnih faza.
Dob:
0-1 dojenački razvoj, rani nastanak temeljnih sustava mozga,
1-2 razvoj malog djeteta, socio-lingvistička integracija i istraživačka lokomocija,
2-4 starija jaslička socio-emocionalna integracija ponašanja,
4-6 predškolski složeniji socio-kognitivni razvoj,
6-8 rastuća stabilnost u samo-regulaciji i rastuće sazrijevanju u obiteljskom povezivanju,
8-10 razvoj osobne i vršnjačke (socijalne) motivacije za postignućem,
10-12 povećana socijalna svijest, oponašanje roditelja istog spola, povećano rano pred-odraslo rezoniranje,
12-14 povećanje nezavisnosti vlastitog identiteta, psiho-socijalne promjene puberteta,
14-16 stabilizacija kognitivnog rezoniranja poput odraslih, povećana nezavisnost poput odraslih, motivacija za rodnim povezivanjem s drugim ljudima,
16-18 nastanak kognitivne i socijalne zrelosti odrasle osobe,
18-20 tranzicija u mladu osobu s odgovornostima i samostalnošću.
Period od šest mjeseci odražava ¼ vremenskog okvira razvojne faze. Prekid normalnog razvoja koji traje dulje od šest mjeseci imat će rastuće pogubne učinke na zdravi razvoj djeteta, zato što slijed kasnijih razvojnih iskustava postaje sve više nesinkroniziran s razvojnom spremnošću.
Pri tretmanu djece, terapija treba za cilj imati i treba uložiti značajan trud u postizanja značajnog rješenja problema zbog kojih je dijete u tretmanu, unutar šest mjeseci, i ne dulje od jedne godine.
Neuspjeh u postizanju ovoga cilja, koji je važan za zdrav razvojni put djeteta, treba istražiti da bi se utvrdili razlozi zašto terapija nije uspjela postići cilj, te unijele prikladne izmjene radi što učinkovitijeg rješavanja ograničenja i u najkraćem mogućem roku.
Terapija koja traje jednu godinu je cijela ½ razvojne faze. Terapija bi trebala postići značajno rješenje djetetovih simptoma u roku od najdulje jedne godine. Imajući na umu kritičnu važnost vremena u razvoju djeteta, neuspjeh u postizanju ovoga standarda treba biti istražen i zahtijeva posebnu dokumentaciju o čimbenicima koji su ograničili terapijski napredak. Možda je indicirana značajna promjena konteksta tretmana i organizacije terapije.

Klinička analiza tretmana

Svaka analiza nalaza procjene i plana tretmana mora dati odriješene ruke terapeutovoj odluci o teorijskom okviru za nalaz procjene i plan terapije. Kasnije analize trebaju očekivati osrednji do značajni napredak tretmana uz dužno razmatranje legitimnih barijera napretku koje se utvrđuju u ažuriranom izvješću i unutar konteksta odgovornosti terapeuta u rješavanju obiteljskih sukoba.

Reference
Smjernice za rad stručnjaka
Specialty guidelines for forensic psychology. (2013). American Psychologist, 68(1), 7-19
Patel, S.H. & Choate, L.H. (2014). Conducting child custody evaluations: Best practices for mental health counselors who are court-appointed as child custody evaluators. Journal of Mental Health Counseling, 36, 18-30
Jones, K. D. (2010). The unstructured clinical interview. Journal of Counseling and Development, 88, 220-226.
Istraživanja o psihoterapiji
Wampold, Bruce E. (2001). The Great Psychotherapy Debate: Models, Methods and Findings. Routledge.
__________________________________________# Prema postojećem Obiteljskom zakonu u RH, Sud ne može narediti terapiju. Nadamo se da će se to uskoro promijeniti.
* Američko psihološko društvo

Nema komentara:

Objavi komentar