nedjelja, 24. travnja 2016.

Najbolji interesi djeteta

Posebni skrbnik (Guardian ad Litem – GAL) i Posebni skrbnik (Minor's Counsel) imaju različitu zadaću.
Posebni skrbnik (GAL) imenuje se da bi u sudskom postupku zastupao 'najbolje interese djeteta' (u RH je to i dalje u tekstu Czss)¨, dok je uloga Posebnog skrbnika (Minor's Counsel) zastupanje izraženih stajališta djeteta, kao nefiltriranog 'glasa djeteta'¨¨.
Uloge i ovlasti ova dva instituta različiti su. Problemi koje sam razmatrao u prijašnjem tekstu, a u vezi s ulogom Posebnog skrbnika (Minor's Counsel) nisu isti kao problemi koje ću ovdje razmotriti u vezi s ulogom Czss-a, koji zastupa 'najbolje interese djeteta'.
Uloga Czss-a u pravnom zastupanju 'najboljih interesa' djeteta, može biti važna i vrijedna u sudskom postupku i može se, u cilju spriječavanja obiteljske psihopatologije, učinkovito koordinirati s ulogom stručnjaka mentalnog zdravlja. Primarno pitanje u vezi s radom Czss jest definiranje kriterija prema kojima se definira 'najbolje interese djeteta'.

Najbolji interes djeteta

Prema kojim se kriterijima definiraju 'najbolji interesi djeteta'? To je složeno i teško pitanje; ali nije nemoguće na njega odgovoriti i to je pitanje kojim se stručnjaci mentalnog zdravlja moraju početi baviti.
Ne možemo djelovati u 'najboljim interesima djeteta' ako prije toga ne znamo koji su ti 'najbolji interesi'. Kako definiramo što su 'najbolji interesi' djeteta? Nigdje nije data radna definicija toga kako bi se konstrukt djetetovih 'najboljih interesa' trebao definirati.
Prema analogiji s pravnim sustavom, odsustvo radne definicije za taj konstrukt isto je kao reći da ne smijemo činiti ništa protuzakonito, a pri tom nemati zakone koji definiraju što su protuzakonite aktivnosti. Zatim od slučaja do slučaja odlučujemo što je definicija 'protuzakonitog' bez ikakvih smjernica u postojećim zakonima i pravnim principima.
To je u biti ono što radimo s konstruktom 'najbolji interesi' u području mentalnog zdravlja. Nemamo uspostavljene definicije, čak ni kriterije, temeljem kojih bismo definirali što konstrukt 'najbolji interesi' znači te ovaj neodređeni i nejasni konstrukt 'najboljih interesa djeteta' definiramo od slučaja do slučaja bez ikakvih smjernica i temelja.
Iako nikad ne možemo postići preciznost u definiranju toga što sadrži konstrukt 'najboljih interesa', i iako će se odluke i nadalje morati donositi od slučaja do slučaja temeljem jedinstvene situacije svakog djeteta, ipak možemo postići veću jasnoću temeljnih prinicipa za odlučivanje o 'najboljim interesima' djeteta.
Prema analogiji s pravnim sustavom, iako je Sud taj koji uvijek mora odlučiti o tomu je li neka aktivnost bila protuzakonita na temelju svakog zasebnog slučaja, ipak možemo stvoriti temeljne strukture zakona i procedura koje definiraju konstrukt 'protuzakonito'.
Zato, također, iako ćemo uvijek trebati odlučivati o tome što su 'najbolji interesi' djeteta u svakom pojedinom slučaju, ipak možemo, putem stručnog dijaloga o psihološkim principima i znanstvenim spoznajama, osnovnu strukturu i temelje koje će voditi naše napore pri definiranju konstrukta 'najboljih interesa' djeteta u praksi.

Domene i čimbenici

Definiranje tako kompliciranoga konstrukta je izvan opsega ovoga teksta. Međutim, mogu utvrditi neke od općih domena koje su u to uključene.

Temeljne domene

Razvojna osjetljivost: Emocionalne i psihološke potrebe mijenjaju se s dobi i razvojnom fazom. Utvrđivanje 'najboljih interesa' djeteta zahtijeva potpuno razumijevanje specifičnih karakteristika različitih razvojnih faza tijekom djetinjstva i adolescencije i djetetovih potreba zasnovanih na ovim stalno promjenjljivim i stalno novim razvojnim stadijima.
Roditeljske kvalitete: Zdrav ili nezdrav razvoj djeteta uvelike ovisi o kvaliteti roditeljstva koje dijete dobija. Utvrđivanje 'najboljih interesa' djeteta zahtijeva potpuno razumijevanje toga kako roditeljstvo utječe na razvoj djeteta i specifičnih karakteristika povezanih sa zdravim ili toksičnim roditeljskim ponašanjima.

Sekundarne domene

Učinci interakcije: Zahtjevi prema roditeljstvu mijenjaju se ovisno o razvojnoj fazi djeteta. Npr. maloj djeci koristi smirena i sigurna asertivnost roditeljskog autoriteta koja djetetu pruža osjećaj sigurnosti, dok je za adolescente dobro ono roditeljstvo koje uključuje dijalog uz uvažavanje i pregovaranje koje prepoznaje rastuću razvojnu autonomiju adolescenta.
Ravnoteža alternativa: Savršena situacija rijetko je moguća. Zato određivanje 'najboljih interesa' djeteta često uključuje usporedne prosudbe dostupnih mogućnosti. To povećava zahtjeve u odnosu na stručnjaka koji mora posjedovati visoku razinu razumijevanja primarnih dimenzija razvojnih potreba djeteta i roditeljskih utjecaja, da bi mogao usporediti i odvagnuti relativnu važnost čimbenika.

Tercijarne domene

Jedinstveni situacijski čimbenici: Unutar konteksta temeljnih i sekundarnih domena, stručnjak također mora procijeniti utjecaj situacijskih čimbenika u prethodne dvije domene. Tu spadaju posebni zdravstveni problemi djeteta ili posebne psihološke potrebe djeteta.
Dodatna razmatranja: Potrebna je daljnja rasprava o tome koliko su dodatni elementi, poput financijske stabilnosti i materijalne situacije, kulturalnih čimbenika i jedinstvene obiteljske povijesti povezani s 'najboljim interesima' djeteta.
Određivanje 'najboljih interesa' djeteta jest složen zadatak koji zahtijeva visoku razinu stručne ekspertize u području dječjeg razvoja i problema mentalnog zdravlja. Czss treba surađivati blisko i kooperativno sa strukom mentalnog zdravlja radi stručne ekspertize koja je potrebna za ispunjavanje zadatka zastupanja 'najboljih interesa' djeteta. Ta suradnja treba djelatnicima Czss omogućiti dobro razumijevanje problema mentalnog zdravlja da bi se omogućio informirani dijalog.

Standardi rada

Od stručnjaka mentalnog zdravlja koji rade u kontekstu pravosuđa, kao dijela njihovih stručnih kompetencija, zahtijeva se temeljno razumijevanje pravnog sustava.
/dio teksta ispušten iz ovoga prijevoda zato što nije primjenjivo na sustav u RH – zainteresirani mogu pročitati na poveznici na izvornik na kraju ovoga teksta – op. prev./
Ipak, nema nikakvih sličnih ili primjerenih smjenics ni Američke odvjetničke komore (American Bar Association), ni Udruge obiteljskih i mirovnih sudova (Association of Family and Conciliation Courts) koje bi se odnosile na edukaciju o djeci i obiteljima, koju bi trebali imati djelatnici Czss koji su uklučeni u sudske postupke.
Zbog dječjeg razvoja i ekspertize koja je potrebna za odgovorno određivanje 'najboljih interesa' djeteta potrebno je da Američka odvjetnička komora (American Bar Association), i Udruga obiteljskih i mirovnih sudova (Association of Family and Conciliation Courts) razviju primjerene profesionalne smjernice za sve pravnike koji sudjeluju u sudskim postupcima o djeci. Te smjernice trebaju obuhvaćati:
1) Bazu temeljnih znanja o razvoju djece i mentalnom zdravlju obitelji, koja su potrebna za dijalog i učinkovitu suradnju sa stručnjacima mentalnog dzravlja;
2) Postupke koji će se korstiti pri određivanju 'najboljih interesa' djeteta;
3) Opće kriterije koje se treba koristiti u odlučivanju u vezi s 'najboljim interesima' djeteta.

Baza temeljnih znanja

Odlučivanje o 'najboljim interesima' djeteta može imati tako duboki i trajni utjecaj na razvojni put djeteta i djetetove životne ishode, da predstavlja ogromnu profesionalnu odgovornost. Zahtjev da se oni koji su na tako moćnoj i odgovornoj poziciji posjeduju profesionalno poznavanje relevantnih razvojnih i konstrukta mentalnog zdravlja, predstavlja i razuman i racionalni pristup rješavanju ogromne odgovornosti određivanja 'najboljih interesa' djeteta, što može imati nevjerojatno dubok i trajni utjecaj na djetetov život.
Čak i kad se Czss oslanja na mišljenja i prosudbe stručnjaka mentalnog zdravlja, inherentna profesionalna odgovornost Czss-a zahtijeva profesionalno poznavanje relevantnih psihologijskih konstrukata da može komunicirati sa stručnjacima mentalnog zdravlja.
/dio teksta ispušten iz ovoga prijevoda zato što nije primjenjivo na sustav u RH – zainteresirani mogu pročitati na poveznici na izvornik na kraju ovoga teksta – op. prev./
Preporučene domene znanja
Predlažem sljedeće domene kao nužne za djelatnike Czss-a da bi mogli odgovorno ispunjavati svoj zadatak u određivanju 'najboljih interesa' djeteta:
Razvoj djeteta: Temeljno razumijevanje kvaliteta i značajki razvojnih faza u djetinjstvu i adolescenciji.
Konstrukti obiteljskih sustava: Osnovno znanje o poznatim konstruktima obiteljskih sustava, o homeostazi, triangulaciji, granicama i enmeshmentu, ulozi djetetovih simptoma u prenošenju moći unutar obitelji i o pokazateljima među-generacijskog saveza roditelj-dijete.
Roditeljska psihopatologija: Usredotočiti se na crte poremećaja ličnosti koji mogu teško oštetiti roditeljstvo i utjecati na obiteljsku dinamiku. Posebno je važno razumijevanje i prepoznavanje psihopatologije narcisoidnog i graničnog roditeljstva, zato što ono ima posebno toksični utjecaj na djecu i obiteljske odnose i često prolazi nezamijećeno ako stručnjaci o tome nisu educirani (prisutnost narcisoidnih i graničnih crta ličnosti roditelja može postati pitanje zaštite djeteta);
Sustav privrženost: Temeljno razumijevanje prirode sustava privrženosti, njegovih karakterističnih osobina, i djelovanja u zdravim odnosima roditelj-dijete, te u izopačenim odnosima roditelj-dijete.
Dinamika komunikacije: Odnos i dinamika komunikacije kojom se postiže utjecaj na dijete, uključujući i konstrukt roditeljske usklađenosti ili neusklađenosti s djetetom, roditeljske emocionalne znakove i odnose zamijenjenih uloga roditelj-dijete.
Neuroznanost o razvoju djeteta: Primjerena razina poznavanja suvremene neuroznanosti u vezi sa socijalno posredovanim razvojem mozga tijekom djetinjstva, posebice u vezi s razvojno zdravom važnošću slijeda sukoba-i-pomirenja (npr. sukob roditelj-dijete) i s centralnom ulogom roditeljske empatije (tj. 'intersubjektivnosti') u zdravom razvoju djeteta.
Online seminari u ovim domenama mogu se razviti putem suradne ekspertize Američkog psihološkog društva (American Psychological Association) i Američke odvjetničke komore (American Bar Association) da bi se osiguralo da djelatnici Czss-a (socijalni radnik, pravnik – koji su stekli obrazovanje na pravnom fakultetu – i psiholog) posjeduju potrebnu 'temeljnu i razumnu razinu znanja i razumijevanja' u relevantnim domenama koje su potrebne za profesionalno odgovorno i informirano određivanje 'najboljih interesa' djeteta.

Znanstveni temelji

/dio teksta ispušten iz ovoga prijevoda zato što nije primjenjivo na sustav u RH – zainteresirani mogu pročitati na poveznici na izvornik na kraju ovoga teksta – op. prev./
Oni koji određuju 'najbolji interes' djeteta, što može značajno utjecati na razvojni put djeteta u budućem životu, trebali bi poštovati standarde profesionalne odgovornosti uspostavljene u znanstvenim spoznajama i pouzdanim i važećim prinicipima i metodama koji se primjenjuju na činjenice utvrđene u slučaju'.

Reference
American Psychological Association, (2013) Specialty Guidelines for Forensic Psychology. American Psychologist, 68, 7-19.
American Psychological Association. (2010) Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings. American Psychologist, 65, 863-867.
Association of Family and Conciliation Courts. (2006) Model standards of practice for child custody evaluation. Madison, WI: Author.
Association of Family and Conciliation Courts. (2010) Guidelines for Court-Involved Therapy. Madison, WI: Author.
_____________________________


¨ U RH posao Posebnog zastupnika koji zastupa 'najbolji interes djeteta' obavljaju timovi za brak i obitelj Centara za socijalnu skrb – Czss, te ćemo dalje u tekstu GAL prevoditi kao Czss – op.prev.
¨¨ O razmatranju Minor's Councel koje je Dr Childress napisao, vidi: http://drcraigchildress-na-hrvatskom.blogspot.hr/2016/04/stop-imenovanju-posebnog-skrbnika-u.html

Nema komentara:

Objavi komentar