utorak, 17. svibnja 2016.

Roditeljski kapaciteti - empatija

Ključna roditeljska kvaliteta koja čini razliku između zdravog i nezdravog roditeljskog postupanja jest sposobnost roditeljske empatije.
Strukturirano i čvrsto roditeljstvo koje se primjenjuje s roditeljskom empatijom za dijete, bit će osjetljivo kako za djetetovu razvojnu potrebu za strukturom i roditeljskim vođenjem, tako i za djetetovo izgrađivanje individuacije i samoizražavanja (sukladno fazama djetetova razvoja, tj. dojenačka dob, rano djetinjstvo, srednje djetinjstvo, rana adolescencija, kasna adolescencija).
Slično tomu, roditeljski stil koji je fleksibilniji i permisivniji, a koji se primjenjuje s roditeljskom empatijom za dijete, uskladit će djetetovu potrebu za autonomijom i samoizražavanjem s djetetovim razvojnim potrebama za postavljanjem granica i roditeljskim usmjeravanjem (sukladno fazama djetetova razvoja).
Ključno pitanje nije je li roditelj strukturiran i čvrst ili fleksibilan i permisivan. Za zdravo roditeljstvo ključna je sposobnost roditeljske empatije.
To što je odsustvo roditeljske empatije ključna karakteristika koja definira organizaciju narcisoidne i granične ličnosti znači da procjena narcisoidnih i graničnih crta ličnosti roditelja postaje ključna značajka koju treba procijeniti u svim procjenama roditeljskih kapaciteta.
Strukturirano i čvrsto roditeljstvo kojem nedostaje roditeljska empatija za dijete, bit će pretjerano grubo, pretjerano kažnjavajuće i previše kontrolirajuće te neće djetetu dopustiti dovoljno prostora za nastanak autonomije i individuacije. Strukturirano i čvrsto roditeljstvo kojem nedostaje roditeljska empatija za djetetova iskustva predstavlja narcisoidni roditeljski stil u kojem roditeljsko ponašanje odražava potrebe roditelja za dominacijom i kontrolom a ne djetetove potrebe za postavljanjem granica i za strukturom.
Fleksibilno i permisivno roditeljstvo kojem nedostaje roditeljska empatija za dijete bit će previše blago i distancirano i neće djetetu pružiti primjerenu strukturu i vodstvo roditelja. Djetetu će biti dato previše autonomije koja prevazilazi djetetovu razinu zrelosti. Popustljivo roditeljstvo kojem nedostaje roditeljska empatije za djetetove potrebe odražava usredotočenost narcisoidnog roditelja na sebe i svoje potrebe za izbjegavanjem sukoba putem ugađanja sebi i zadovoljavanja želja.
"Pacijent s narcisoidnim poremećajem ličnosti često slabo tolerira frustraciju i ne samo da očekuje da mu se želje lako zadovolje, već i da ostane u stabilnom stanju pozitivnog potkrijepljenja." (Beck i sur., 2004)

Problematično roditeljstvo jest nedostatak roditeljske empatije

Problematično roditeljstvo nastaje zbog nedostatka roditeljske empatije za djetetovo iskustvo što onda ometa roditeljsku sposobnost da prepozna i odgovori djetetovim autentičnim potrebama. Umjesto da odgovori na djetetove emocionalne i psihološke potrebe, nedostatak roditeljske empatije za djetetovo autentično iskustvo vodi problematičnog roditelja tomu da nameće svoje vlastite potrebe u središte interakcije s djetetom, a ne odgovara djetetovim potrebama za strukturom i roditeljskim vodstvom ili za fleksibilnim dijalogom roditelj-dijete i dogovorom.
Odsustvo roditeljske empatije nastaje zato što narcisoidni roditelj stavlja primat na izražavanje svojih vlastitih emocionalnih i psiholoških potreba, a ne na odgovor djetetovim autentičnim emocionalnim, psihološkim i razvojnim potrebama. To može rezultirati time da roditelj na dijete projicira ono što sam zamišlja da su djetetove potrebe što onda koristi za opravdanje svojih izražavanja vlastitih emocionalnih i psiholoških potreba.
Npr., roditelj čija emocionalna regulacija nemira zahtijeva da preuzme ulogu 'roditelja zaštitnika' zamišljenog 'ranjivog djeteta', inducirat će dijete da postane ovisno i potrebito da bi roditelju omogućilo zadovoljenje potrebe roditelja da bude 'roditelj zaštitnik'.
Također, roditelj koji ima potrebu izraziti ljutnju i dominaciju nad djetetom, možda kao izraz vlastita traumatskog iskustva kao djeteta, inducirat će dijete u to da postane 'neposlušno dijete' koje će onda koristiti da bi opravdao izraze ljutnje i kažnjavanja djeteta.
Pri problematičnom roditeljstvu, dijete se koristi da bi reguliralo roditeljeve vlastite emocionalne potrebe kao rezultat roditeljske nesposobnosti empatije, što je proizvod narcisoidne roditeljske orijentacije prema djetetovu iskustvu. Pri zdravom roditeljstvu, roditelj se empatično prilagođava djetetovim potrebama i odgovara na način koji služi regulaciji djetetovih potreba, bilo putem roditeljskog vodstva i strukture ili dijaloga i fleksibilne podrške.
Često nedostatak roditeljske empatije koji potiče od narcisoidnog fokusa roditelja na samoga sebe, stvarajući problematične roditeljske odgovore koji ne odgovaraju djetetovim potrebama, jest proizvod iskustva toga roditelja iz obitelji iz koje potječe i time predstavlja trans-generacijsko ponavljanje iskustva roditelj-dijete prema modelu odgoja koji je taj roditelj primio u djetinjstvu.
Skloni smo skrbiti o svojoj djeci na načine koji se temelje na obrascima koje smo u vlastitom djetinjstvu iskusili sa svojim roditeljima, tako da nedostatak roditeljske empatije u jednoj generaciji uspostavlja obrazac odnosa i nedostatak roditeljske empatije u sljedećoj generaciji.
Problematično roditeljstvo u svojoj srži predstavlja nedostatak roditeljske empatije za djetetove autentične potrebe i uključuje narcisoidne stavove roditelja u kojima je roditeljsko ponašanje odraz vlastitih emocionalnih i psiholoških potreba toga roditelja, a ne empatični odgovor autentičnim emocionalnim i psihološkim potrebama djeteta.

Procjena roditeljskih kapaciteta

Ključna odlika roditeljskih kapaciteta je roditeljska empatija za djetetovo iskustvo, što omogućuje roditelju da uoči i odgovori na djetetove autentične emocionalne, psihološke i razvojne potrebe.
Narcisoidna i granična organizacija ličnosti karakterno NEMA SPOSOBNOST empatije.
Zato primarna i ključna odlika u svim procjenama roditeljskih kapaciteta treba biti procjena narcisoidnih i graničnih crta ličnosti roditelja. Zbog primarne i ključne važnosti roditeljske empatije za zdrav razvoj djeteta, svi drugi čimbenici roditelj-dijete (osim izravnih problema koji se odnose na sigurnost djeteta) trebaju pri procjeni roditeljskih kapaciteta biti sekundarni.
Svi stručnjaci mentalnog zdravlja koji se bave procjenom roditeljskih kapaciteta, zato trebaju imati visoku razinu stručnog znanja u prepoznavanju značajki i dinamike ličnosti narcisodine i granične organizacije ličnosti (npr., Beck i sur. 2004; Kernberg, 1975; Linehan, 1993; Millon, 2011). Visoka razina stručne ekspertize u dinamici narcisoidne i granične ličnosti predstavlja ključnu značajku stručnih kompetencija u odnosu na procjenu roditeljskih kapaciteta.
Više je čimbenika u procjeni mogućih narcisoidnih i graničnih osobina roditelja koje trebaju biti primarna područja detaljnog razmatranja:
1. Svaki dokaz o splittingu (vidi tekst Key Concept: Splitting ili na hrvatskom http://drcraigchildress-na-hrvatskom.blogspot.hr/2016/04/splitting.html). Splitting je vrlo izrazita odlika kako narcisoidnih, tako i graničnih poremećaja ličnosti (opaska: narcisoidna i granična organizacija ličnosti varijante su iste osnovne organizacije ličnosti; Kernberg, 1975). Svaki dokaz o splittingu, bilo u roditelja ili u prikazu djetetovih simptoma, treba biti shvaćen vrlo ozbiljno i treba biti razlog za fokusiranu i ciljanu procjenu znakova narcisoidne i granične dinamike ličnosti.
2. Izraziti pokazatelji stava povlaštenosti što je razvidno iz višekratnog nepoštovanja Odluke suda ili prava drugog roditelja.
"Oni [narcisodine ličnosti] su iznad pravila koja drugi ljudi poštuju… Za razliku od antisocijalne ličnosti, oni nemaju cinični stav prema pravilima koja vode ljudsko ponašanje; oni jednostavno sebe smatraju izuzetima od toga." (Beck i sur., 2004,  str. 43-44)
"Zbog njihove silne sigurnosti u vlastitu prosudbu, može doći do prekoračivanja granica svih vrsta, jer se narcisoidne osobe osjećaju sasvim ugodno pri preuzimanju kontrole i diktiranju zapovjedi ("Ja znam što je za njih dobro"), ali se osjećaju prilično neugodno pri prihvaćanju utjecaja drugih" (Beck i sur., 2004, str. 215)
"Narcisoidne osobe također koriste moć i povlaštenost kao dokaze o superiornosti... Kao sredstvo pokazivanja svoje moći, one mogu premještati granice, donositi jednostrane odluke, kontrolirati druge, i određivati iznimke od pravila koja se odnose na druge, obične ljude. (Beck i sur., 2004, str. 251)
3. Nesposobnost doživljaja empatije.
Procjena sposobnosti za empatiju
Pri procjeni roditeljske empatije dvije domene kliničkog ispitivanja mogu otkriti sposobnost roditelja za empatični odgovor iskustvu druge osobe,
1. Sposobnost roditelja za empatiju prema iskustvu drugog roditelja.
2. Sposobnost roditelja za empatiju prema djetetovoj ljubavi za oba roditelja i prema razvojnim potrebama djeteta za oba roditelja u svojem životu.
Roditeljska empatija za drugog roditelja
Klinički intervju roditelja može sadržavati seriju pitanja unutar kliničkog intervjua osmišljenog da bi se dobio odgovor empatije i razumijevanja za iskustvo drugog roditelja. Iako mogu biti prisutni ljutnja i osuda drugog roditelja, trebala bi postojati i sposobnost da razumije stajalište druge osobe iz kuta te druge osobe.
Narcisoidni/granični roditelj nije u stanju osjetiti ematiju zato što narcisoidnoj/graničnoj ličnosti nedostaje sposobnost empatije i ne prepoznaje kad je potreban normalni empatični odgovor. Taj je roditelj potpuno zaokupljen opravdavanjem legitimnosti svoje ljutnje (i djetetove ljutnje) prema drugom roditelju i odbacit će sve pozive stručnjaka koji provodi klinički intervju da pokaže normalnu empatiju za drugog roditelja kao osobu.
Umjesto empatije, narcisoidni će roditelj zauzeti stav osude prema drugom roditelju i tvrditi da taj roditelj 'zaslužuje' patiti zato što je inherentno loša osoba (uvjerenje koje pokazuje polarizaciju 'potpuno loš' unutar dinamike splittinga).
"Ako drugi ne zadovolje 'potrebe' narcisoidne osobe, uključujući i potrebu da izgledaju dobro, ili da im ne bude neugodno, tad ti drugi 'zaslužuju biti kažnjeni'... Čak i kad druge kažnjavaju zbog vlastite netolerantnosti i osjećaja povlaštenosti, narcisoidne osobe to vide kao 'lekciju koja im je potrebna za njihovo vlastito dobro'" (Beck i sur., 2004, str. 252).
Roditelj s graničnim poremećajem ličnosti na sličan će način okrivljavati drugog roditelja i neće pokazati nikakvu sposobnost empatije, ali će to činiti na malo drugačiji način. Umjesto empatije za drugog roditelja, stil graničnog poremećaja vratit će fokus na sebe (tj. narcisoidni fokus na sebe) pomoću 'stava viktimizirane osobe' od strane drugog roditelja. Tako poziv da pokažu empatiju za iskustvo drugog roditelja proizvodi odogovor graničnog roditelja kojim opravdava svoju ljutnju na drugog roditelja time da je žrtva toga roditelja.
Narcisoidni stil: Roditelj narcisoidnog stila odgovara na poziv da pokaže empatiju za iskustvo drugog roditelja, na način da sudi da drugi roditelj 'zaslužuje' svoju patnju.
Granični stil: Roditelj graničnog stila odgovara na poziv da pokaže empatiju za iskustvo drugog roditelja, na način da potpuno zanemaruje iskustvo toga roditelja i vraća fokus na vlastito iskustvo navodne viktimizacije od strane toga roditelja.
Normalni roditelj: Normalni roditelj pokazuje izbalansiran stav. Normalni će roditelj bar pokazati sposobnost empatije na način da će razumjeti legitimnost iskustva drugog roditelja iz perspektive druge osobe, iako nakon toga može slijediti izviješće o koplementarnom kontekst situacije iz njihove vlastite perspektive.
Roditeljska empatija za povezanost djeteta s drugim roditeljem
Djeca vole svoje roditelje. Oboje roditelja. Čak i loše roditelje. I djeca žele da ih njihovi roditelji vole. To je način na koji radi sustav privrženosti.
Kad djeca ne dobivaju ljubav od svojih roditelja, ona postaju tužna. Ona mogu postati i frustrirana kad ne postižu da ih roditelji vole, pa tako ponekad postaju tužna I ljuta kad ne mogu dobiti ljubav svojih roditelja. Ali djeca uvijek ŽELE ljubav svojih roditelja.
Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy*. American Psychologist, 44, 709-716.
"Definiram 'osjećajnu povezanost' kao relativno dugu vezu u kojoj je partner važan kao jedinstvena osoba i nije zamjenjiva drugom osobom. U osjećajnoj povezanosti, postoji želja da se zadrži blizina. U starije djece i odraslih ta se nezadovoljena potreba za blizinom može do izvjesne mjere podnositi neko vrijeme tijekom odsustva, ali ipak postoji stalna želja da se uspostavi blizina i interakcija, i postoji zadovoljstvo – često radost – pri ponovnom susretu. Neobjašnjiva odvajanja su stresna, a trajni bi gubitak izazvao žalost.
Privrženost je osjećajna povezanost, i zato figura privrženosti nikad nije zamjenjiva s nekom drugom, iako može biti i drugih osoba kojima smo privrženi. U privrženosti, kao i u drugim osjećajnim vezama, postoji potreba zadržavanja blizine, stres pri neobjašnjivom odvajanju, zadovoljstvo i radost pri ponovnom susretu i žalost pri gubitku." (str. 711)
Sustav privrženosti je primarni motivacijski sustav sličan drugim primarnim motivacijskim sustavima za samoodržanje i reprodukciju. Razvio se tijekom milijuna godina evolucije uključujući selektivnu predatorsku opasnost za djecu. Predatori traže stare, slabe i mlade.
Tijekom milijuna godina povećanog preživljavanja djece koja su bila povezana sa svojim roditeljima, razvio se vrlo snažan i otporan primarni motivacijski sustav koji snažno motivira djecu da se povežu s roditeljima.
Tijekom milijuna godina evolucije pri kojoj su djeca selektivno preživljavala, u djeci se razvio sustav koji POVEĆAVA motivaciju za povezivanje s lošim roditeljem, te sustav privrženosti potiče POVEĆANU motivaciju djece za povezivanjem s lošim roditeljima.
Štoviše, osim u ograničenom broju iznimnih okolnosti, djeci koristi odnos s oboje roditelja.
Te iznimne okolnosti jesu:
1. Seksualno zlostavljanje djeteta od strane roditelja
2. Fizičko nasilje, tj. fizičko zlostavljanje djeteta koje ugrožava sigurnost djeteta
3. Emocionalno i psihičko nasilje, tj. psihičko zlostavljanje djeteta koji ugrožava djetetov zdrav emocionalni i psihički razvoj.
4. Zanemarivanje koje ugrožava sigurnost djeteta
5. Postojeća zloporaba alkohola i droga koje izlaže dijete zanemarivanju ili roditeljskim ponašanjima koja ugrožavaju sigurnost ili emocionalni i psihički razvoj djeteta.
Osim u ovakvim iznimnim okolnostima, djeci koristi odnos s oba roditelja. Djeca vole oba roditelja. Djeca žele voljeti oba roditelja.
Treba uložiti sve napore da bi se djeci omogućilo da vole oba roditelja i da im se osigura mogućnost da ih vole oba roditelja.
Odnos otac-sin: Odnos dječaka s očevima pruža važno samopoštovanje spola i odnos dječaka s očevima pruža im model koji je važan za zdravo dozrijevanja sinova.
Odnos otac-kći: Odnos kćeri s očevima pruža važno poštovanje drugog spola, i odnos oca prema kćeri postaje važan obrazac samopoštovanja kćeri u kasnijem izboru partnera.
Odnos majka-sin: Majka dječaku pruža dragocjeni izvor brižne ljubavi i taj će obrazac postati dječaku važan pri budućem izboru partnera.
Odnos majka-kći: Ovaj je odnos jedan od najsloženijih. On kćeri pruža osnovu za samopoštovanje spola i modela za zdravi razvoj. Ovaj odnos je vrlo utjecajan pri rođenju prvog djeteta kćeri, zbog prijelaza od bivanja kćeri ka bivanju majkom u drugom odnosu.
Shvaćanje da djeca vole roditelje, oboje roditelja, i da žele da ih oboje roditelja voli, jasna je svakomu s normalnom sposobnošću empatije, zato što svi imamo sustav privrženosti i svi živimo sa svojim vlastitim sustavom privrženosti. Svi temeljem vlastitog iskustva prepoznajemo kako sustav privrženosti funkcionira kad se radi o ljubavi djece prema roditeljima.
Djeca vole svoje roditelje, oboje roditeja, čak i loše roditelje i djeca žele da RODITELJI VOLE njih.
Djetetov odnos s oboje roditelja vrijedan je i važan za zdrav razvoj djeteta.
Međutim, kad narcisoidni i granični roditelj treba pokazati empatiju za djetetove potrebe u odnosu na drugog roditelja, u tog se roditelja uočava potpuni nedostatak sposobnosti empatije. Za narcisoidnog/graničnog roditelja odnosi su površni... i poštrošni, za jednokratnu uporabu. A konzistentnost psihološkog odgovora pri dinamici splittinga (vidi Key Concept: Splitting ili, na hrvatskom http://drcraigchildress-na-hrvatskom.blogspot.hr/2016/04/splitting.html) zahtijeva da bivši suprug postane i bivši roditelj.
Poziv narcisoidnom/graničnom roditelju da pokaže empatiju za drugog roditelja i za djetetovu ljubav prema drugom roditelj naići će na duboku prazninu na mjestu sposobnosti empatije, a sposobnost empatije JEST ključna i primarna značajka roditeljske sposobnosti.

Reference
Poremećaji ličnosti
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism.. New York: Aronson.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York, NY: Guilford
Millon. T. (2011). Disorders of personality: introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal. Hoboken: Wiley.
Privrženost
Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716.

__________________________________
Poveznica na izvornik: https://drcraigchildressblog.com/2014/10/20/assessment-of-parental-capacity/


* Privrženost nakon dojenačke dobi.

Nema komentara:

Objavi komentar