petak, 6. svibnja 2016.

Roditeljstvo i protest djeteta

Uvod

Dopustite da ovaj tekst započnem time da je tehničke prirode. Materijal iz ovoga teksta trebam za svoje kasnije razmatranje roditeljstva.

Djetetovi simptomi odbacivanja odnosa s roditeljem toga ciljanog-odbačenog roditelja inherentno optužuje za loše roditeljske postupke, što od nas zahtjeva procjenu da bismo utvrdili spadaju li ti postupci u normalne roditeljske postupke ili su toliko problematični da su razlog za djetetovo odbijanje odnosa s roditeljem.
Kojim kriterijima procjenjujemo roditeljstvo? To pitanje planiram razmotriti u seriji tekstova koja slijedi.
Moja je profesionalna povijest u području ADHD i općenito sukoba roditelj-dijete, ne u području 'otuđenja djeteta od roditelja'. Osim toga sam subspecijalist za mentalno zdravlje ranog djetinjstva (dob 0-5). Stjecanje ekspertize u mentalnom zdravlju ranog djetinjstva zahtijevalo je stjecanje stručnog znanja o različitim sustavima mozga i o tomu kako se razvijaju, zato što su oni trajno bitni u ranom djetinjstvu.
Stručni rad na području ranog djetinjstva zahtijeva prilično sofisticirano razumijevanje toga kako mozak radi, i to temeljno razumijevanje rada mozga ima duboke implikacije na naš pristup roditeljstvu i na sukob roditelj-dijete općenito.
Da bih se bavio pitanjima roditeljstva, prvo moram predočiti temeljnu podlogu postojećih znanstvenih dokaza o roditeljstvu i razvoju mozga u djetinjstvu na što se kasnije mogu pozivati u svojoj raspravi o kriterijima prema kojima možemo procjenjivati roditeljstvo.
Ovaj tekst postavlja jedan od onih temeljnih analiza u vezi sa znanstvenim dokazima o roditeljstvu i neuro-razvoju mozga tijekom djetinjstva koji će mi biti potrebni u daljem razmatranju o procjeni roditeljstva.

Sukob roditelj-dijete razvojno je normalan, zdrav i potreban

Kontekst: Razumijevanje razvoja djeteta

Sukob roditelj-dijete normalan je i razvojno zdrav. Jedino pri izopačenom bavljenju sukobom roditelj-dijete nastaju razvojne posljedice koje taj sukob podižu na problematične razine.
Problem NIJE postojanje sukoba roditelj-dijete, sukobi roditelj dijete TREBAJU postojati, problem je kako na njih reagiramo.
Razumijevanje razvojnih ishodišta normalnog sukoba roditelj-dijete zahtijeva razumijevanje konteksta razvoja mozga tijekom djetinjstva.

Razvijamo ono što koristimo

Mozak se razvija po načelu 'razvijamo ono što koristimo'. Kad god koristimo sustav mozga ili putanju, taj sustav ili putanja postaju jači, osjetljiviji i učinkovitiji.
Tehnički izraz za ovaj proces je 'kanaliziranje', poput izgradnje kanala ili vodova u mozgu, jedino što to zapravo nisu fizički kanali, već kemijske 'brazde' u mozgu koje nastaju strukturalnim promjenama u molekulama duž putanje koja čini vjerojatnijim da će taj set neurona, taj set stanica mozga reagirati prema tom obrascu ponovno u budućnosti. Tehnički naziv ovih kemijskih promjena koje ovise o korištenju je 'dugoročna potencijacija'.
Stanice mozga koje se koriste zajedno također razvijaju dodatne međusobne veze, nazvane sinapse, duž putanje koja se koristi u procesu nazvanom 'sinaptogeneza'. Ovo povećava broj veza u mozgu duž korištenih putanja i čini vjerojatnijim da će te korištene putanje reagirati prema istom obrascu u budućnosti.
Ključni konstrukt: Razvijamo ono što koristimo
Priznati neuro-znanstvenik, Donald Hebb (1949) to je opisao ovako: 'neuroni koji rade zajedno, povezuju se'.

Uzrok je mozak

Ponašanje je simptom. Uzrok je mozak.
Organizirano i integrirano funkcioniranje različitih sustava mozga proizvodi organizirano i integrirano ponašanje. Organizirano i integrirano ponašanje socijalno je ugodno i kooperativno.
Kad iz bilo kojeg razloga integrirano funkcioniranje sustava mozga postane disorganizirano i disregulirano, kao npr. kad su emocije preintenzivne ili prebolne, ili kad postoji sukob između suprotnih motivacijskih ciljeva, tad to proizvodi disorganizirano i disregulirano ponašanje.
Disorganizirano i disregulirano ponašanje naziva se 'protestnim ponašanjem' i može se odražavati u neposluhu i nekooperativnosti djece, ponašanju koje je previše rigidno i nefleksibilno, ili koje je previše fluidno i disorganizirano te u emocionalnim reakcijama koje su previše ekstremne, poput ispada ljutnje pri frustraciji. Sva ova 'protestna ponašanja' odražavaju disorganizirano i disregulirano ponašanje koje je proizvod disorganizacije i disregulacije u funkcioniranju temeljnih sustava mozga.
Ključni konstrukt: Disorganizirani i disregulirani mozak proizvodi disorganizirano i disregulirano ponašanje
Ključni konstrukt: Disorganizirano i disregulirano ponašanje naziva se 'protestnim ponašanjem'
Protestno ponašanje ljuti roditelja koji želi da takvo djetetovo ponašanje prestane.
Na taj način djetetovo protestno ponašanje izaziva interes roditelja koji je motiviran (tj. ljut zbog djetetova protestnog ponašanja) pomoći djetetu da povrati organizirano i regulirano stanje (tj. da učini da protestno ponašanje djeteta prestane).
Za stručnjake mentalnog zdravlja:
Protestno ponašanje 'dizajnirala' je priroda da bi se izazvalo uključivanje zrelijeg nervnog sustava (tj. roditelja) koji onda posreduje pri prijelazu djeteta iz disorganiziranog-disreguliranog stanja, natrag u organizirano i regulirano stanje.
Ima puno načina prijelaza djeteta u organizirano i regulirano stanje. U osnovi se oni mogu svrstati u discipliniranje ili u strategije vođenja.
Discipliniranje koristi strategije prisiljavanja, uključujući i kažnjavanje, da bi se aktivirao sustav straha i izazvalo submisivno ponašanje u djeteta. Submisivno prevladavanje problema koje je dostupno putem aktivacije sustava straha organizira djetetovu mrežu mozga u submisivno stanje i uklanja protestno ponašanje koje je nastalo zbog disorganiziranog i disreguliranog stanja mozga.
Strategije vođenja koriste strategije socijalnog pregovaranja da bi reorganizirale i regulirane sustave mozga. Strategije vođenja koje se temelje na autoritetu, putem poruke roditeljskog autoriteta izazivaju djetetovu suradnju s autoritetom roditelja. Ova poruka roditeljskog autoriteta predvidiva je temeljem prethodnog (i trenutačnog) korištenja strategija discipliniranja. Razlika je u tome što je poruka autoriteta roditelja unutar pristupa koji se temelji na vođenju dovoljna da se postigne djetetova suradnja bez potrebe za prijetnjom primjene kazne (tj. aktivacije sustava straha).
Strategije koje se temelje na vođenju također uključuju socijalno pregovaranje pri kojem se razuman dijalog roditelj-dijete koristi da bi se dijete potaklo da odgovorno pokaže da je nezadovoljno i da prihvati socijalni i okolinski kontekst u kojem se zajednički cilj može postići zadovoljavanjem djetetovih potreba unutar konteksta društvenih i okolinskih ograničenja.
Ovo je važno razumjeti…
Tijekom ovoga procesa roditeljskog posredovanja djetetova prelaska iz disorganiziranog-disreguliranog u organizirano i regulirano stanje, SVE VEZE U MOZGU koje su se koristile pri tom prijelazu postaju jače, osjetljivije, i učinkovitije, kao rezultat procesa OVISNOSTI O KORIŠTENJU (tj. stvara se dugoročna potencijacija i sinaptogeneza).
U znanstvenoj literaturi, posredovanje roditelja pri djetetovu prijelazu iz disorganiziranog-disreguliranog stanja u organizirano i regulirano stanje naziva se 'scaffolding'*.
Ovo roditeljsko posredovanje IZGRAĐUJE neuralne putanje u djetetovu mozgu kojima će ostvariti prijelaz iz disorganiziranog-disreguliranog u organizirano i regulirano stanje. Razvijamo ono što koristimo.
Kad to učinimo jednom, dva puta, pet tisuća puta, u konačnici je putanja u djetetovu mozgu izgrađena za ostvarivanje prijelaza. Kad sljedeći put dijete počne ulaziti u disorganizirano-disregulirano stanje mozga, ono će se vratiti u organizirano i regulirano stanje mozga bez aktivnog sudjelovanja roditelja, zato što je roditelj IZGRADIO putanje za ovaj prijelaz.
Sposobnost djeteta za ovaj prijelaz, kao rezultati prethodnog scaffolding-a neuro razvoja ove putanje naziva se razvoj djetetove sposobnosti 'samo-regulacije'.
Sposobnost djetetove 'samo-regulacije' u početku se postiže posredovanjem pomoću scaffolding-a roditelja čija se reakcija izaziva djetetovim 'protestnim ponašanjem' (tj. disorganiziranim-disreguliranim ponašanjem koje je proizvod disorganiziranog i disreguliranog stanja mozga u odgovor na razvojni izazov koji dijete ne može samo prevladati).

Važno:

1.                         Od djece se očekuje da nas ljute.
Kad se dijete suoči s razvojnim izazovom koji ne može riješiti samo, učinkovita integracija temeljnih sustava mozga počinje biti disorganizirana i disregulirana (kao pri prejakom ili prebolnom emocionalnom stanju ili pri sukobu motivacijskih ciljeva). Kako se učinkovita integracija mozga urušava u disorganizirano i disregulirano stanje, dijete počinje pokazivati disorganizirano i disregulirano ponašanje (tj. 'protestno ponašanje') što je posljedica temeljnim disorganiziranih i disreguliranih stanja mozga.
Protestno ponašanje je 'dizajnirano' da bi potaklo uključivanje roditelja koji onda pomoću scaffolding-a vodi dijete natrag u organizirano i regulirano stanje mozga (i u organizirano i regulirano ponašanje) modulirano koristeći discipliniranje i strategije vođenja. Time roditelj izgrađuje mreže u djetetovu mozgu (pomoću neuralnih procesa čija izgradnja ovisi o korištenju) za upravljanje razvojnim izazovom s kojim se dijete suočilo i koji je prijetio urušavanjem organiziranog i integriranog funkcioniranja djetetova sustava mozga.
UPRAVO tako to i TREBA funkcionirati.
Djetetovo protestno ponašanje nije 'problem' – smatramo ga problemom samo zato što nas ljuti. No, ono nas i treba ljutiti da bi izazvalo naše uključivanje.
Dijete, ili točnije, djetetov mozak, čini UPRAVO ono što treba činiti.
Ove vitalne razmjene odnosa nazivaju se nizovima 'prekida-i-oporavka'**.
2.                         Problem nije taj da nas djeca ljute, naravno da nas ljute, trebaju nas ljutiti kad god imaju problema i kad trebaju našu pomoć. Problem nije djetetovo protestno ponašanje koje nas ljuti, problem je kako mi reagiramo na njegovo protestno ponašanje.
To je ključno pitanje roditeljstva.
Sukob roditelj-dijete je normalan i prirodan. Manji nizovi 'prekida-i-oporavka' razvojno su neophodni za zdravo sazrijevanje djetetovih sustava mozga. To je ono što se TREBA događati.
Roditeljstvo uključuje trajni ples konsolidacije odnosa putem afektivnog povezivanja uz manje nizove 'prekida-i-oporavka' pri kojima se djetetu pomaže ploviti kroz razvojno teške situacije.
Vygotsky je ove razvojne izazove nazvao 'zonom proksimalnog razvoja'.
Kohut je ove normalne nizove smatrao pružanjem djetetu 'optimalne frustracije' koja izgrađuje djetetovu 'strukturu selfa'.
3.                         Protestno je ponašanje neuro-biološki 'dizajnirano' da bi izazvalo uključivanje roditelja.
Protestno ponašanje (tj. ljutito suprotstavljanje, tvrdoglavi neposluh, srditi ispadi, ustrašeno-povučeno ponašanje itd.) jest 'ponašanje privrženosti' radi izazivanja VEĆEG uključenja roditelja. Tako radi mozak.
Protestno ponašanje NIKAD nije ponašanje odvajanja djeteta od roditelja kojem bi bila svrha SMANJENJE uključenosti roditelja. Tako mozak NE radi.
Disorganizirani mozak stvara disorganizirano ponašanja (tj. protestno ponašanje) koje izaziva veće uključene roditelja da bi posredovao ('scaffold) povratku mozga u organizirano i regulirano stanje i time gradio mrežu u mozgu povezanu s prijelazom iz disorganiziranog-disreguliranog u organizirano i regulirano stanje.

Složeni sustav samo-organizacije

Završit ću ovaj tekst s ponešto tehničkim konstruktom koji mi je potreban da bih uspostavio u vezi s kriterijima za procjenu roditeljstva.
Postavljanje ograničenja djeci koja ih prisiljavaju da se prilagode ograničenjima, razvojno je jako važno za zdravo dozrijevanje sustava mozga. Osim toga, ta postavljena ograničenja moraju biti dobro prilagođena djetetovim vlastitim ritmovima i fazama razvoja.
Mozak je složen samo-organizirajući sustav. Budući da je takav, njegovo dozrijevanje služi se nekim vanjskim ograničenjima (izazovima) koja se postavljaju njegovoj 'slobodi' tako da se prilagodbom tim ograničenjima stvara integrirano funkcioniranje različitih sustava mozga radi organizacije na višoj razini zrelosti.
Ako nema ograničenja slobode za mozak u razvoju, tad nema utjecaja na mozak da razvije višu organizacijsku razinu, i razvoj i integracija sustava mozga ostaje labava i nezrela.
Vidi Vygotsky, konstrukt 'zona proksimalnog razvoja'.
Istodobno, ako se ta ograničenja slobode funkcioniranja mozga primjenjuju previše rigidno i nefleksibilno, tad će se organizirano funkcioniranje mozga urušiti u kaos.
"Parametar kontrole učinkovito ograničava razine slobode unutar sustava i na taj način zauzdava sustav da se posloži na stabilnije i produktivnije načine. Majke/skrbnici mogu djelovati kao komunikacijski partneri/kontrolni parametri koji zauzdavaju ponašanje djece na način koji poboljšava prijelaz na organiziranije, složene razine organizacije." (Cherkes-Julkowski & Mitlina, 1999, str. 7)
"Ograničenja moraju biti dobro prilagođena. Velika ograničenja mogu zahtijevati prevelike količine energije, prouzročiti ekstremne poremećaje, kaotične aktivnosti i rezultirati rapidnim padom u lošije organizirano stanje koje je više entropično. S druge strane, ograničenja koja su preslaba mogu imati preslab utjecaj na razvoj viših razina. (Nicolis & Prigogine, 1989; Schmidt i sur., 1990).” (Cherkes-Julkowski & Mitlina, 1999, str. 7)
"Dobro razvijene dijade teku zajedno kako se i namjere kreću postepenijom progresijom naprijed i natrag između namjera vođenja i namjera djeteta." (Cherkes-Julkowski & Mitlina, 1999, str. 13-14)
"Učinkovito vođenje započinje s ciljem koji nije previše daleko od djetetova cilja i fleksibilno ga slijedi, s prepoznavanjem djetetove namjere. Ovo je jako važno u pružanju primjerenog ograničenja, takvog kakvo osigurava izvjesno smanjenje parametara reakcije, dok istodobno djetetu dopušta dovoljnu razinu slobode da se samo-organizira sukladno svojim razvojnim fazama." (Cherkes-Julkowski & Mitlina, 1999, str. 14)

Reference
Cherkes-Julkowski, M. and Mitlina, N. (1999). Self-Organization of mother-child instructional dyads and latter attention. Journal of Learning Disability, 32(1), 6-21.
Reference o razvoju mozga
Hebb, D.O. (1949). The organization of behavior. New York: Wiley & Sons
LeDoux, J. (2002). Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are. London: Penguin Books.
Perry, B. D., Pollard, R. A., Blakley, T. L., Baker, W. L., & Vigilante, D. (1995). Childhood Trauma, the Neurobiology of Adaptation, and “Use-dependent” Development of the Brain: How “States” Become “Traits”. Infant Mental Health Journal, 16(4), 271-291.
Shore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional development. Hillsdale, NJ: Earlbaum.
Shore, A.N. (1996). The experience-dependent maturation of a regulatory system in the orbital prefrontal cortex and the origin of developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 8, 59-87.
Trevarthen, C. (2001). The neurobiology of early communication: Intersubjective regulations in human brain development. In Kalverboer, A.F. and Gramsbergen, A. (Eds) Handbook of Brain and Behaviour in Human Development. London: Kluwer Academic Publishers
Tronick, E.Z. (2003). Of course all relationships are unique: How co-creative processes generate unique mother-infant and patient-therapist relationships and change other relationships. Psychoanalytic Inquiry, 23, 473-491.
___________________
Poveznica na izvornik: https://drcraigchildressblog.com/2014/10/05/parenting-and-protest-behavior/


* u nedostatku odgovarajućeg izraza koji bi objedinio značenje pomaganja, podrške, podupiranja, koristit ćemo 'scaffolding' (op.prev.)
** engl.: 'breach-and-repair' sequences

Nema komentara:

Objavi komentar